Λογιστικό μαθηματικό μοντέλο

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Oι μαθητές: -Αποκτούν γνώσεις για τα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης της αύξησης του μεγέθους των πληθυσμών -Εξετάζουν το εκθετικό και λογιστικό μαθηματικό και τις παραμέτρους (μεταβλητές) που επηρεάζουν τη δυναμική ενός πληθυσμού.  
Tags
Author pan
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to pan (http://graasp.eu/ils/54cbab42479265d7425bf788?lang=el)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:13
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.